HAWAII

เพอร์รี่ ฮาวาย

Month: March 2019

โครงสร้างของเครื่องยกรถในโรงรถ

เครื่องยกรถ 1 เสาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วไปในการซ่อมอู่ซ่อมรถร้านล้างรถ ลองมาดูกันว่าอุปกรณ์นี้เพื่อรองรับเครื่องล้างรถอย่างง่ายนี้มีโครงสร้างและวิธีการทำงานหรือไม่